สถานภาพการสนับสนุนกองทุน "จปร.26 เพื่อนช่วยเพื่อน"
ลำดับ ยศ/ชื่อ
การชำระเงินเพื่อนช่วยเพื่อน
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 ปี 71 ปี 72 ปี 73 ปี 74 ปี 75
1 พล.ท.กรยุทธ  วัฒนวรางกูร100010001000
2 พล.ต.กฤตย์  มหิทธิบุรินทร์1000100010001000
3 พล.ท.กฤตัชญ์  สรวมศิริ10001000100010001000100010001000
4 พล.ท.กฤติเดช  ภูมิเรศทศสุนทร100010001000100010001000100010001000
5 พล.อ.กฤษฎา  อารีรัชชกุล100010001000100010001000
6 พล.อ.กฤษพงศ์  แก้วจินดา10001000
7 พล.อ.ก้องเกียรติ  พลขันธ์100010001000100010001000100010001000
8 พล.อ.กันตภณ  ปทุมลังการ์100010001000100010001000100010001000
9 พล.ต.กัลย์สรรค์  จันทรเสน10001000100010001000100010001000
10 พล.ต.กานต์  รื่นบรรเทิง100010001000
11 พล.ท.การุณ  ขุนสูงเนิน100010001000100010001000100010001000
12 พล.อ.กิตติ์  คิ้มวงษ์ษา100010001000100010001000100010001000
13 พล.ต.กิตติ  อาจสัญจร100010001000
14 พล.ท.กีรติพงศ์  เดชวงศ์สุทัศน์1000
15 พล.ท.เกรียงไกร  ชัยชุมพร1000100010001000
16 พล.อ.เกษม  ธนาภรณ์1000100010001000100010001000
17 พ.อ.โกวิทย์  สุดใจ                                            ถึงแก่กรรม
18 พล.ต.ไกรฤกษ์  ก้องเกียรติกุล
19 พ.อ.คชาชีพ  บุญศิริ
20 พล.ท.คุณพัฒน์  ภูตินาถ100010001000100010001000100010001000100010001000
21 พล.ต.จรัญ  สารสิทธิ์10001000100010001000100010001000
22 พล.อ.จิตตสักก์  เจริญสมบัติ100010001000
23 พล.ต.จุลเดช  จิตถวิล
24 พล.อ.จุลพจน์  อิทธะรงค์100010001000100010001000
25 พล.อ.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข1000100010001000100010001000100010001000
26 พ.อ.ชนะเดช  ประหารข้าศึก
27 พล.อ.ชนะทัพ  อินทามระ10001000100010001000100010001000
28 พล.อ.ชนินทร์  จันทรโชติ100010001000
29 พล.ต.ชรินทร์  อุนรัตน์100010001000
30 พล.ต.ชลิต  แย้มจินดา100010001000100010001000100010001000
31 พล.อ.ชวลิต  ชุนประสาน1000100010001000100010001000100010001000
32 พล.ต.ชวลิต  เรียนแจ้ง10001000
33 พล.ท.ชัย  พรมบาง1000100010001000100010001000100010001000
34 พล.อ.ชัยกร  ประเสริฐสุข1000100010001000100010001000100010001000
35 พล.ท.ชัยกรณ์  นิลเจริญ100010001000100010001000100010001000
36 พล.ต.ชัยชนะ  บุญประสิทธิ์100010001000
37 พล.ท.ชัยยศ  อุ่นเรือน100010001000100010001000100010001000
38 พล.ท.ชัยยุทธ  พร้อมสุข1000100010001000100010001000
39 พล.ท.ชัยฤทธิ์  ขวัญสอน1000
40 พล.อ.ชัยวัฒน์  จำรัส100010001000100010001000100010001000
41 พล.ต.ชัยสิทธิ์  ศรีอำไพ10001000
42 พล.ต.ชาตรี  เศรษฐกร
43 พล.อ.ชาตอุดม  ติตถะสิริ1000100010001000100010001000100010001000
44 พล.อ.ชาติชายพัฏฐ์  สุคนธสิงห์10001000100010001000100010001000
45 พล.อ.ชายศักดิ์  โสมกุล100010001000100010001000100010001000
46 พล.อ.ชำนิ  รักเรือง100010001000100010001000100010001000
47 พล.ท.ชูนล  หาสารีสร1000100010001000100010001000
48 พล.ต.เชาวเลข  ชยันตร์สุภาพ100010001000100010001000100010001000
49 พล.อ.ไชยพร  รัตแพทย์100010001000100010001000100010001000100010001000
50 พล.อ.ฐิตินันท์  ธัญญสิริ10001000100010001000100010001000
51 พ.ต.ท.ฐิติพล  อ้นหาด1000100010001000100010001000
52 พ.อ.ณรงค์ชัย  กิ่งเกตุ100010001000100010001000100010001000
53 พล.ต.ณรงค์ศักดิ์  ศรีพิกุล100010001000
54 พล.ท.ณัฐ  จิตต์แจ้ง
55 พล.อ.ณัฐติพล  กนกโชติ1000100010001000100010001000100010001000
56 พล.ต.ณัฐพร  ฉายทองคำ10001000
57 พล.ท.ดนัยพัฒน์  เกษมนิรันดร์1000
58 พล.อ.ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข1000100010001000100010001000100010001000100010001000
59 พล.อ.ดิฐฐ์ภพ  ไก่แก้ว100010001000100010001000100010001000
60 พล.อ.ดุลย์พิทักษ์  เหรียญบุบผา100010001000
61 พล.อ.เดชา  เดชะชาติ100010001000100010001000100010001000
62 พล.อ.เด่นดวง  ทิมวัฒนา100010001000100010001000100010001000
63 พล.อ.ทรงพล  ไพนุพงศ์10001000100010001000100010001000100010001000
64 พล.อ.ทรงศักดิ์  สหสมโชค1000100010001000
65 พล.อ.ทลวงรณ  วรชาติ100010001000100010001000100010001000
66 พล.ท.ทวีชัย  กฤษชีวิน10001000
67 พล.อ.ทวีวัฒน์  บูรณสิงห์100010001000100010001000100010001000
68 พล.อ.ทศพร  ศิลปาจารย์1000100010001000
69 พล.ต.ทศพล  คำสุพรหม100010001000100010001000100010001000
70 พล.อ.ทิวะพร  ชะนะพะเนาว์1000100010001000100010001000100010001000
71 พล.ท.ธนกร  จงอุตส่าห์100010001000100010001000
72 พล.อ.ธนดล  สุรารักษ์10001000100010001000100010001000100010001000
73 พล.ต.ธนเศรษฐ์  ว่องโชติกุล100010001000
74 พล.อ.ธนา  วิทยวิโรจน์100010001000100010001000100010001000
75 พล.อ.ธนาคาร  เกิดในมงคล100010001000100010001000
76 พล.ท.ธรรมนูญ  ทรัพย์สำรวม10001000100010001000
77 พล.ท.ธีรวุธ  พุ่มศฤงฆาร1000100010001000100010001000100010001000
78 พล.อ.ธีระ  กรใหม่100010001000100010001000100010001000
79 พล.ท.ธีระพงศ์  อุไรเลิศ100010001000100010001000
80 พล.อ.นครินทร์  นาคอาทิตย์100010001000100010001000100010001000
81 พล.อ.นพดล  สร้อยสยัมภู10001000100010001000100010001000100010001000100010001000
82 พล.ต.นพรัตน์  แป้นแก้ว100010001000
83 พล.อ.นพวงศ์  สุรวิชัย100010001000100010001000100010001000
84 พล.อ.นันทพล  จำรัสโรมรัน10001000100010001000100010001000100010001000
85 พล.ต.ศ.นันทวงศ์  โชคถาวร10001000100010001000100010001000
86 พล.ต.นิพนธ์  ดิษฐขัมภะ
87 พล.ต.นิรุช  รมยเวศม์1000100010001000
88 พล.อ.นิวัตร  มีนะโยธิน1000100010001000100010001000100010001000100010001000
89 พล.อ.นิวัติชัย  ถนอมธรรม
ถึงแก่กรรม
90 พล.อ.นุ  โชติสันต์1000
91 คุณบรรจงฤทธิ์  คงพันธ์1000100010001000100010001000
92 พล.อ.บรรเจิด  เทียนทองดี100010001000
93 พล.อ.บรรณวัฒน์  มาโกมล10001000100010001000100010001000
94 ร.อ.บรรพต  บูรณะธนิต
ยกเว้น
                                           ถึงแก่กรรม
95 พล.ต.บรรหาร  พัทมุข100010001000                                            ถึงแก่กรรม
96 พล.อ.บวรรัตน์  ขจรเนติยุทธ100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010002000
97 พล.อ.บวรรัตน์  ไมตรีประศาสน์100010001000100010001000100010001000
98 พล.ท.บัณฑวิทย์  โรจนวิภาต1000100010001000100010001000
99 พล.ต.บุญชัย  เนาวภูต10001000100010001000
100 พล.ท.บุญธรรม  เชยชื่นกลิ่น100010001000100010001000100010001000
101 พ.ต.บุญเยี่ยม  ปั่นมณี
ยกเว้น
                                           ถึงแก่กรรม
102 พล.ต.บุญเลิศ  ทัดรอง10001000100010001000
103 พล.ต.ปฎิญญา  ลีลาศเจริญ100010001000
104 พล.ท.ประจักษ์  สาตราวาหะ100010001000100010001000100010001000
105 พล.ท.ประดิษฐ์  อ่อนพุ่ม100010001000100010001000                                            ถึงแก่กรรม
106 พล.ต.ประทีป  ถวิลทรัพย์10001000100010001000100010001000
107 พล.ท.ประพัฒน์  เอกโพธิ์10001000100010001000100010001000
108 พล.อ.ประสงค์  บุตรขวัญ100010001000100010001000100010001000
109 พล.ท.มล.ประสบโชค  เกษมสันต์1000100010001000100010001000
110 พ.อ.ประเสริฐ  ชูแสง1000100010001000100010001000100010001000100010001000
111 พล.อ.ปราการ  ชลยุทธ1000100010001000100010001000100010001000
112 พล.อ.ปรีชา  จันทร์โอชา100010001000100010001000
113 คุณปัญญา  เกตุตระกูล10001000
114 พล.ต.ปาลิต  จุลกะ1000100010001000100010001000
115 พล.ท.ปิยะพงษ์  ปูรณโชติ10001000100010001000100010001000
116 พ.อ.พงษ์ศักดิ์  คงคางาม100010001000100010001000100010001000
117 คุณพณเอกไทอิน  ธงครุฑพงศา1000100010001000
118 พล.อ.พนา  ถนอมสิงห์1000100010001000100010001000
119 พล.ท.พรเทพ  พัชราพันธุ์
120 พล.อ.พัฒนพงศ์  องอาจอิทธิชัย100010001000100010001000100010001000
121 พล.ต.พิจิตร  ขจรกล่ำ
122 พล.อ.พิชาติ  เขม้นจันทร์100010001000100010001000100010001000
123 พล.อ.พิชิต  พินิตตานนท์100010001000100010001000
124 พล.ท.พิเชฐ  สุขพงศ์พิสิฐ100010001000
125 พล.ต.พิริช  ชูแกล้ว1000100010001000100010001000
126 พล.อ.พิสุทธิ์  เปาอินทร์100010001000100010001000
127 พล.ต.พีระพงษ์  เจริญดี100010001000100010001000
128 พล.อ.เพิ่มพงษ์  ณ พัทลุง10001000100010001000100010001000
129 พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา1000100010001000100010001000100010001000
130 พล.ท.ไพโรจน์  รวยลาภ100010001000100010001000100010001000
131 พล.ต.ภคิน  ธเปียสวน10001000100010001000100010001000100010001000
132 พล.ต.ภัทรเดช  แก้วบริสุทธิ์
133 พล.ต.ภัทรพล  ชลานุเคราะห์
134 พล.ต.มนตรี  สุดยินดี100010001000
135 พล.ต.มนัสวีร์  ครามานนท์100010001000100010001000100010001000
136 พ.อ.มหพนธ์  จุลบาท                                            ถึงแก่กรรม
137 พล.ต.ยรรยง  หงษ์จุ้ย100010001000100010001000100010001000
138 พล.ต.ยศธชาติ  พูลเพิ่ม10001000100010001000
139 พล.ต.ยศพล  มีพรหม10001000100010001000100010001000100010001000
140 พล.อ.เยาวดนัย  ภู่เจริญยศ10001000100010001000100010001000
141 พล.ต.รณรงค์  โคตรดำรงค์1000100010001000
142 พล.อ.รวมพล  มีชูอรรถ100010001000
143 ร.ต.ท.เรืองศักดิ์  แตงเกษม
144 พล.ท.เรืองศักดิ์  สว่างแจ้ง100010001000100010001000100010001000
145 พล.อ.เลอชัย  มาลีเลิศ100010001000100010001000100010001000
146 พล.อ.วชิระ  เกียรตินันทน์10001000100010001000
147 พล.ต.วชิราวิโรจน์  นาควิโรจน์1000
148 พล.ต.วรการ  พันธุมาตย์100010001000100010001000
149 พล.ท.วรทัต  สุพัฒนานนท์100010001000100010001000
150 พล.ท.วรเทพ  บุญอริยะ10001000100010001000100010001000
151 พ.ต.อ.วรพล  มะกล่ำทอง100010001000100010001000
152 พ.ต.อ.วรศักดิ์  นิ่มแย้ม100010001000100010001000
153 พล.ท.วรารัตน์  กาฬบุตร1000
154 พล.อ.วลิต  โรจนภักดี1000100010001000100010001000100010001000
155 พล.อ.วสันต์  สุริยมงคล10001000100010001000100010001000
156 พล.อ.วสุ  เฟื่องสำรวจ100010001000100010001000100010001000
157 ร.อ.วสุธัช  กรวิภาสเรือง10001000100010001000100010001000100010001000100010001000
158 พล.อ.วันชัย  เทียนเกษม
159 พล.ต.วิชัยพร  ศกุนะสิงห์10001000
160 พล.ต.วิชา  สิงหสุรศักดิ์1000100010001000100010001000
161 พล.อ.วิเชียร  ศิริสุนทร100010001000100010001000100010001000
162 พล.ต.วิทูล  บัณฑิตย์
163 พล.อ.วินัย  ยวดยิ่ง1000100010001000100010001000
164 พล.อ.วินัย  สร้างสุขดี1000
165 พล.อ.วินัย  เสมสวัสดิ์100010001000100010001000100010001000
166 พล.ท.วิบูล  ขยันกิจ100010001000
167 พล.ท.วิภพ  กิวานนท์1000100010001000100010001000
168 พล.อ.วิโรจน์  กัณหะกาญจนะ10001000100010001000100010001000
169 พล.อ.วิวรรธน์  สุชาติ10001000100010001000100010001000100010001000
170 พล.อ.วิสิษฐ  แจ้งประจักษ์10001000100010001000100010001000
171 พล.ต.วีรนันท์  ทองสุก100010001000
172 พล.ท.วีรพันธ์  มณีพงษ์100010001000100010001000100010001000
173 พ.อ.วีระศักดิ์  แก้วเพชรพันธ์
174 พล.ท.วุฒิ  แสงจักร1000100010001000100010001000100010001000
175 พ.อ.วุฒิเกรียง  ธระเสนา
ถึงแก่กรรม
176 คุณวุฒิชัย  อรรถศาสตร์ศรี10001000100010001000
177 พล.ท.วุฒินันท์  เพ็ชรขาวเขียว100010001000
178 พล.ต.ศรัญย์พงษ์  เจริญวงษ์
179 พล.ท.ศรายุธ  รังษี1000100010001000100010001000100010001000100010001000
180 พล.ต.ศรีศักดิ์  เลิศล้ำ100010001000100010001000100010001000
181 พล.ท.ศัลยพงศ์  เปลี่ยนมณี
182 พล.ท.ศิริศักดิ์  เทศนา100010001000100010001000
183 พล.อ.ศุภกร  สงวนชาติศรไกร10001000
184 พล.ท.ศุภจิตร  ศุภมานพ10001000100010001000100010001000
185 พล.ท.ศุภรงค์  ระลึกมูล1000100010001000
186 พล.ต.ศุภสิทธิ์  งามเอก100010001000                                            ถึงแก่กรรม
187 พล.อ.สถาพร  สีมาสุรรักษ์10001000100010001000
188 พล.ท.สนทัต  อินทรตั้ง10001000100010001000100010001000
189 พล.ต.สมชัย  เครือวิทย์100010001000100010001000
190 พล.ท.สมชาย  ฤกษ์พิชัย100010001000100010001000100010001000
191 พล.ต.สมชาย  สินธนัง10001000100010001000100010001000
192 พล.อ.สมพงศ์  มุกดาสกุล100010001000100010001000100010001000
193 พล.ท.สมยศ  แก้วศรีปราชญ์100010001000100010001000100010001000
194 พล.ต.สมยศ  ขุนชำนิ10001000100010001000100010001000
195 พล.อ.สมหมาย  เกาฏีระ10001000100010001000100010001000100010001000100010001000
196 พล.อ.สรชัช  วรปัญญา100010001000100010001000100010001000
197 พล.ท.สรานุวัตร  ประดิษฐพงษ์100010001000100010001000100010001000
198 คุณสันหธัตษ์  บุญธรรม10001000100010001000
199 พล.ท.สัมพันธ์  ศรีราชบัวผัน100010001000
200 พล.อ.สาธิต  พิธรัตน์1000100010001000100010001000100010001000
201 พล.ต.สานิต  ปัญจมะวัต10001000100010001000
202 คุณสามารถ  ม้ายอุเทศ1000100010001000
203 พล.อ.สิทธิ  จันทร์สมบูรณ์10001000100010001000100010001000
204 พล.ท.สิทธิ  ปิยะสนธิ1000
205 พล.ต.สิทธิ์  แป้นกลาง1000
206 พล.ท.สิทธิพร  ศรีสุขโข10001000100010001000100010001000100010001000
207 พล.อ.สิริศักดิ์  วรเจริญ
208 พล.อ.สิโรจน์  ชูศักดิ์1000100010001000100010001000100010001000
209 พล.อ.สุชาติ  หนองบัว10001000100010001000100010001000100010001000100010001000
210 พล.ท.สุเทพ  ปริยเอกสุต1000100010001000
211 พล.ท.สุพจน์  สุวรรณเตมีย์1000100010001000
212 พล.ท.สุรไกร  จัตุมาศ
213 พล.อ.สุรจิตต์  วิจารณ์100010001000100010001000
214 พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์10001000100010001000100010001000100010001000
215 พล.ท.สุรพล  วันเพ็ญ100010001000100010001000
216 พล.อ.สุรศักดิ์  ศรีศักดิ์100010001000100010001000100010001000100010001000
217 พล.ท.สุระพันธุ์  อินทรบัวศรี10001000100010001000100010001000
218 พล.อ.สุริยัณห์  ป้อมเปิ้น100010001000100010001000100010001000
219 พล.ท.สุวภัทร  ยี่โถขาว10001000100010001000100010001000
220 พล.อ.สุวโรจน์  ทิพย์มงคล1000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000
221 พล.อ.เสรี  วงศ์ประจิตร100010001000100010001000100010001000
222 พล.ต.โสภณ  จันทร์เปรม1000100010001000100010001000100010001000
223 พล.ต.โสภณ  หอยสังข์1000100010001000
224 พล.ต.หรรษยศ  จันทศิริพัฒน์1000100010001000100010001000
225 พล.ท.องอาจ  ชวาลวิวัฒน์100010001000100010001000100010001000
226 พล.อ.อดุลยเดช  อินทะพงษ์1000100010001000100010001000
227 พล.อ.อดุลย์ศักดิ์  บุญวัฒนะกุล100010001000100010001000100010001000
228 พล.อ.อนันตพร  กาญจนรัตน์100010001000100010001000100010001000100010001000
229 พล.อ.อภิกิตต์  ศรีกังวาล100010001000100010001000100010001000100010001000
230 พล.อ.อภิชัย  หงษ์ทอง10001000100010001000100010001000100010001000
231 พล.ต.อภิชาต  บูรณดิลก                                            ถึงแก่กรรม
232 พล.ต.อภิไธ  อินสว่างภพ100010001000100010001000100010001000100010001000100010006000600060009000
233 พ.อ.อภินันท์  สุวรรณสมพงษ์10001000100010001000
234 พล.ต.อภิวัฒน์  สุขใจ100010001000100010001000100010001000
235 พล.อ.อรรถนพ  ศิริศักดิ์10001000100010001000100010001000
236 พล.อ.อรุณนิวัช  ช้างใหญ่10001000
237 พล.ท.อัคร  ทิพโรจน์100010001000100010001000
238 พล.ต.อัตถเดช  มาถนอม100010001000100010001000100010001000
239 พล.อ.อาชาไนย  ศรีสุข10001000100010001000100010001000100010001000
240 พล.ต.อาทิตย์  วัฒนะบุตร10001000100010001000100010001000
241 พล.ท.อาทิตย์  สายสรรพมงคล100010001000100010001000
242 พ.อ.อาวุธ  คลายสูตร
243 พล.ต.อำนาจ  จันทราสินธุ์1000                                            ถึงแก่กรรม
244 พ.ต.อ.อำนาจ  นิลวิไล1000100010001000
245 พล.อ.อำนาจ  รัตนภานพ100010001000100010001000100010001000
246 พล.ต.อุกฤษฏ์  สุวรรณบุปผา
ยกเว้น
                                           ถึงแก่กรรม
247 พล.ต.เอกพล  บุญมาก10001000100010001000100010001000
248 พล.ท.เอนก  ศิริสุวรรณ1000100010001000
249 คุณเรณู  วงษ์สวรรค์1000
 
รวมเงินกองทุน "จปร.26 เพื่อนช่วยเพื่อน"
1ปี 2558   209,000 บาท
2ปี 2559   196,000 บาท
3ปี 2560   192,000 บาท
4ปี 2561   178,000 บาท
5ปี 2562   155,000 บาท
6ปี 2563   152,000 บาท
7ปี 2564   145,000 บาท
8ปี 2565   148,000 บาท
9ปี 2566   103,000 บาท
10ปี 2567   42,000 บาท
11ปี 2568   26,000 บาท
12ปี 2569   16,000 บาท
13ปี 2570   11,000 บาท
14ปี 2571   7,000 บาท
15ปี 2572   8,000 บาท
16ปี 2573   8,000 บาท
17ปี 2574   7,000 บาท
18ปี 2575   11,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
  1,614,000 บาท