ภาพโดย ช่างภาพ จปร.26
ภาพโดยช่างภาพ จปร.26
ภาพจากไลน์ JPR26
ภาพจากไลน์ JPR26